Kwaliteit en Privacy

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Daarom heeft de overheid wettelijk vastgelegd wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg. Dit staat in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Om kwaliteit te kunnen waarborgen, ben ik aangesloten bij EFT Nederland, lid i.o. bij de Nederlandse Vereniging voor Relatie en Gezinstherapie en ben ik lid van de Landelijke Vereniging van Psychosociaal Werkenden. Deze beroepsverenigingen verplichten mij tot het deelnemen aan supervisie en intervisiegroepen. Daarnaast moet ik mijn kennis en kunde up to date houden door het volgen van cursussen en opleidingen om geregistreerd te kunnen blijven als therapeut.

IStock 1199968751

Ondanks alles, kan het toch voorkomen dat u een klacht heeft. Hieronder beschrijf ik wat u zelf kunt doen met uw klacht en hoe de procedure verloopt.

Het is belangrijk om uw onvrede of klacht eerst met uw therapeut te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komt u er samen uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u anders wilt. Is het moeilijk uw onvrede onder woorden te brengen? Probeer het dan op te schrijven en leg deze notitie dan voor aan uw therapeut. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen.

Meestal lost een goed gesprek met uw therapeut uw onvrede of klacht op.

Als u er samen niet uitkomt

Voelt u zich niet in staat uw onvrede of klacht te bespreken met uw therapeut, laat de situatie dit niet toe of komt u er samen niet uit? Dan kunt u gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris. Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het onderzoeken van oplossingen. Samen met u wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te vinden voor uw klacht. Uw klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.

De klachtenfunctionaris is gratis en onafhankelijk.

Inzet klachtenfunctionaris

Heeft u onvrede of een klacht? Neem dan contact op met de beroepsvereniging waarbij uw therapeut is aangesloten. Zij laten de klachtenfunctionaris vervolgens contact met u opnemen. Een therapeut die geregistreerd is bij de SCAG, is altijd lid van een beroepsvereniging.

Scag logo
Rbcz logo
RelatiehuisRijnmond 5094
RelatiehuisRijnmond 5200

Geschillencommissie: bindende uitspraak

Is de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend? Als registertherapeut van LVPW val ik onder het Tuchtrecht van Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ ) en ben ik aangesloten bij Geschillencommissie Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG). U kunt zich dus wenden tot deze geschillencommissie, die onafhankelijk is van alle partijen en is gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over uw klacht (geschil) is bindend, zowel voor u als de therapeut. Soms kan de commissie besluiten een schadevergoeding toekennen.

Een geschil indienen bij geschillencommissie kost € 52,50. Dit bedrag krijgt u terug als u in het gelijk wordt stelt. De geschillencommissie doet binnen 6 maanden uitspraak over uw klacht. Op de site van de geschillencommissie vindt u meer informatie over hoe u een geschil kunt indienen. De klachtenfunctionaris kan u hierbij helpen.

Waarover kunt u een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen over zaken omtrent de behandeling die u van uw therapeut krijgt of kreeg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de behandeling of de manier waarop u bent bejegend. Maar ook over een onjuiste beoordeling van de therapeut, schade ontstaan door de behandeling of over beschadigde/vermiste eigendommen.

Uw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijk opgelegde plicht door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw behandeling.

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke gegevens
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht.

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid.
 • of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • een klein deel uit de gegevens wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet om toestemming vragen.

Privacy op de factuur

Op de nota die u ontvangt staan de gegevens die wij nodig hebben om te kunnen factureren.

 • uw naam, adres en woonplaats.
 • de datum van behandeling.
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘relatietherapie’
 • de kosten van het consult.

Welke gegevens leggen wij vast in uw dossier?

 • naam, adres, woonplaats.
 • telefoonnummer en email.
 • aantekeningen betreffende de behandeling.

We leggen deze gegevens vast om te kunnen factureren en de behandeling in kaart te brengen. Deze informatie is ten alle tijde door u opvraagbaar. U heeft het recht om deze gegevens te wissen, wijzigen en in te zien.

Om uw gegevens goed te beveiligen, worden deze gegevens opgeslagen en bewaard op een externe harddisk. De harddisk wordt na gebruik bewaard in een afgesloten ruimte. In geval van een datalek, zullen we de autoriteit persoonsgegevens hiervan op de hoogte stellen.

Ik ben aangesloten bij de volgende instanties:

Nvrg logo
Lvpw logo
Eft logo