Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Relatiehuis Rijnmond

 1. Roos h.o.d.n. Relatiehuis Rijnmond (hierna: Relatiehuis Rijnmond) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70560943 en is gevestigd aan André Gideplaats 189 (3069EG) te Rotterdam. 

Artikel 1 – Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Cliënt tot het verrichten van Zorg c.q. Diensten door Relatiehuis Rijnmond.
 3. Behandelingsovereenkomst: de Overeenkomst inzake de geneeskundige behandeling op grond van art. 7:446 e.v. BW op basis waarvan de Zorg c.q. Diensten aan de Cliënt wordt verleend.
 4. Behandelplan: het in samenspraak met Cliënt opgestelde plan, waarin de algemene gegevens van de betreffende Cliënt en de betreffende (gedrags)problematiek, mogelijkheden en wensen, doelen, actieplan, evaluatie en rapportage in zijn opgesteld. In het Behandelplan wordt in ieder geval vastgelegd welke Zorg c.q. Diensten Relatiehuis Rijnmond zal verrichten ten behoeve van Cliënt.
 5. Cliënt: de natuurlijke persoon c.q. personen die zich tot Relatiehuis Rijnmond heeft gewend.
 6. Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkenden: De onafhankelijke klachtenregeling voor cliënten van zelfstandige zorgaanbieders en zorgaanbieders in kleinschalige zorginstellingen conform de vereisten voortvloeiend uit de Wkkgz.
 7. Patiëntendossier: het dossier dat Relatiehuis Rijnmond op grond van wet- en regelgeving verplicht is bij te houden met betrekking tot de Zorg van Cliënt.
 8. Wkkgz: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, te weten het wettelijk gerealiseerd landelijk klachteninstituut betreft klachten in de zorg.
 9. Zorgdiensten: De diensten die Relatiehuis Rijnmond aanbiedt bestaan uit: het geven van relatietherapie, systeem, gezinstherapie en individuele systeemtherapie, volgens het EFT model.
 10. Relatiehuis Rijnmond: de bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) aangesloten zorgverlener en aanbieder van de Zorgdiensten.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Relatiehuis Rijnmond, elke Overeenkomst tussen Relatiehuis Rijnmond en Cliënt en op elke Zorgdienst die door Relatiehuis Rijnmond wordt aangeboden.
 2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Cliënt de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Relatiehuis Rijnmond aangeven op welke wijze Cliënt de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgovereenkomsten met Cliënt.
 5. De toepasselijkheid van artikel 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 6. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.

 Artikel 3 – Het Aanbod en recht op informatie

 1. Alle door Relatiehuis Rijnmond gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 2. Relatiehuis Rijnmond is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Cliënt schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
 3. Cliënt heeft recht op die informatie die noodzakelijk is om een weloverwogen keuze te kunnen maken met het oog op de te verlenen Zorg. De informatie vanuit Relatiehuis Rijnmond verstrekt is opgesteld in voor Cliënt begrijpelijke taal.
 4. Voorafgaand aan de totstandkoming van de Overeenkomst wordt al dan niet in overleg met Cliënt door middel van een intakegesprek bepaald welke zorg het beste bij Cliënt past. Tevens vindt uitwisseling van informatie plaats welke noodzakelijk is voor het opstellen van een adequaat Behandelplan.
 5. In het kader van de informatie noodzakelijk met betrekking tot het Behandelplan, voorziet Cliënt Relatiehuis Rijnmond voor zover redelijkerwijs mogelijk in ieder geval van: de voorgeschiedenis, probleemstelling en gewenste doelen.
 6. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Zorgdiensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Cliënt in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 7. Relatiehuis Rijnmond licht Cliënt op duidelijke wijze en desgevraagd schriftelijk in over het voorgenomen Behandelplan en de ontwikkelingen omtrent het Behandelplan en de behandeling. Relatiehuis Rijnmond licht Cliënt die de leeftijd van 12 jaren nog niet heeft bereikt op zodanige wijze in als past bij zijn bevattingsvermogen.
 8. Voorts voorziet Relatiehuis Rijnmond Cliënt van alle informatie die Cliënt redelijkerwijze dient te weten over overeenkomstig artikel 7:448 BW.
 9. Het verstrekken van informatie kan achterwege blijven in het uitzonderlijke geval dat het verstrekken daarvan kennelijk ernstig nadeel oplevert voor Cliënt, alsmede indien Cliënt uitdrukkelijk heeft aangegeven informatie over de behandeling niet te willen ontvangen, behoudens voor zover het belang dat Cliënt daarbij heeft niet opweegt tegen het nadeel dat daaruit voor haarzelf of anderen kan voortvloeien en Relatiehuis Rijnmond van dit nadeel op de hoogte is of redelijkerwijze van op de hoogte zou moeten zijn.
 10. Eventuele termijnen in het aanbod van Relatiehuis Rijnmond zijn in beginsel indicatief en geven Cliënt bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Cliënt een Aanbod c.q. Overeenkomst van Relatiehuis Rijnmond B.V. heeft aanvaard door een expliciet en ondubbelzinnig akkoord te geve op het Aanbod per e-mail, per Whatsapp, dan wel per telefoon.
 2. Relatiehuis Rijnmond is niet gehouden aan een Aanbod indien Cliënt redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Cliënt geen rechten ontlenen.
 3. Indien Cliënt een reeds bevestigde Overeenkomst annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Cliënt.
 4. Elke Overeenkomst die met Relatiehuis Rijnmond wordt aangegaan, berust bij het bedrijf niet bij een individuele persoon die met Relatiehuis Rijnmond is verbonden.
 5. Relatiehuis Rijnmond behoudt zich het recht voor een Overeenkomst te weigeren indien sprake is van één van de volgende uitsluitingscriteria:
 • Verslavingsproblematiek;
 • Jongeren die in aanraking zijn geweest met justitie/onder toezicht staan van de reclassering;
 • Persoonlijke verzorging en verpleging;
 • Jongeren met een beperkt IQ, te weten < 80;
 • Suïcidaliteit;
 • Huiselijk geweld;
 • Agressie.

Artikel 5 – Opstellen van het Behandelplan

 1. Om Cliënt te kunnen voorzien van adequate zorg wordt in overeenstemming met de professionele standaard en zoals van een goed zorgverlener verwacht mag worden, een Behandelplan opgesteld.
 2. Relatiehuis Rijnmond vangt aan met de Zorg vanaf het moment dat Cliënt heeft ingestemd met het (voorlopige) Behandelplan, behoudens indien er sprake is van een acute situatie waardoor onmiddellijke behandeling nodig is om ernstig nadeel voor Cliënt te voorkomen in welk geval overleg tussen Relatiehuis Rijnmond en Cliënt zo spoedig mogelijk na de afwijking plaats.
 3. Indien naar professioneel inzicht van Relatiehuis Rijnmond een afwijking van het overeengekomen Behandelplan in het belang van Cliënt noodzakelijk is, vindt onderling overleg met Cliënt plaats. De (Behandel)overeenkomst zal dan overeenkomst aangepast worden.

Artikel 6 – Duur van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan. De duur van de behandeling is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Relatiehuis Rijnmond van Cliënt verkrijgt, alsmede de medewerking van Cliënt. en overige zaken afkomstig vanuit de instantie die de Zorgindicatie heeft opgesteld.
 2. Cliënt kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien Relatiehuis Rijnmond schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen.
 3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Cliënt onverlet voor zover Relatiehuis Rijnmond ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Cliënt dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 4. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Cliënt de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Relatiehuis Rijnmond tegen het overeengekomen (uur)tarief, tenzij de Cliënt de Overeenkomst na 5 na de totstandkoming heeft beëindigd. De urenregistratie van Relatiehuis Rijnmond is hierbij leidend.
 5. De Overeenkomst kan niet door Relatiehuis Rijnmond opgezegd worden, behoudens gewichtige redenen, en de overschrijding van de uitsluitingsgronden door Cliënt als bedoeld in artikel 4 lid 6 van deze algemene voorwaarden. Onder gewichtige redenen wordt in ieder geval verstaan: het vertonen van agressie, het hebben van een onveilig gevoel, dan wel wanneer er sprake is van huiselijk geweld.
 6. Onverminderd de voorgaande bepalingen eindigt de (Behandel)overeenkomst indien sprake is van:
 1. Overplaatsing naar een andere zorginstelling dan Relatiehuis Rijnmond;
 2. Instemming en schriftelijke goedkeuring van beide partijen indien van Partijen wegens gegronde redenen niet langer gevergd kan worden om de (Behandel)overeenkomst op dezelfde wijze in stand te houden;
 3. Opzegging door Cliënt middels expliciete en ondubbelzinnige schriftelijke verklaring;
 4. Overlijden van Cliënt;
 5. Het verstrijken van de einddatum zoals aangegeven in het Indicatiebesluit;
 6. Het stopzetten, beëindigen of intrekken van het Indicatie door de daartoe bevoegde instantie.
 7. Indien er sprake is van huiselijk geweld zal Relatiehuis Rijnmond Cliënt doorverwezen naar een andere Instantie. In dit geval dient Relatiehuis Rijnmond te voldoen aan zijn meldplicht.

Artikel 7 – Uitvoering van de dienstverlening

 1. Relatiehuis Rijnmond zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed zorgverlener c.q. hulpverlener verlangd mag worden. Relatiehuis Rijnmond staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De Overeenkomst op basis waarvan Relatiehuis Rijnmond de Zorg uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Cliënt. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 3. De door Cliënt verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Relatiehuis Rijnmond aangeboden Diensten en prijzen zijn gebaseerd.
 4. Bij de uitvoering van de Diensten is Relatiehuis Rijnmond niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Cliënt op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd of indien dit redelijkerwijze naar professioneel inzicht van Relatiehuis Rijnmond niet in het belang van Cliënt zal zijn.
 5. Relatiehuis Rijnmond is niet gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten derden in te schakelen, behalve in geval van waarneming waarvan Cliënt tijdig op de hoogte wordt gesteld.
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Relatiehuis Rijnmond Cliënt tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Cliënt verstrekte informatie en op het door de betreffende instantie afgegeven Indicatiebesluit, alsmede op grond van de door Relatiehuis Rijnmond gedurende de zorg geconstateerde feiten. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Relatiehuis Rijnmond aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Cliënt niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Relatiehuis Rijnmond, het betreffende Indicatiebesluit niet tijdig of niet volledig is afgegeven of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Cliënt komen, sprake is van vertraging heeft Relatiehuis Rijnmond recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.
 8. De opdracht wordt uitgevoerd op basis van het de informatie en gegevens van Cliënt, indien blijkt dat de uitvoering van de opdracht korter of langer nodig is, dan is Relatiehuis Rijnmond gerechtigd om de overeenkomst aan te passen.

Artikel 8 – Dossierplicht

 1. Relatiehuis Rijnmond richt naast het Behandelplan een dossier in met betrekking tot de zorg die Cliënt verkrijgt. Relatiehuis Rijnmond houdt in het dossier aantekening van de gegevens omtrent de gezondheid en de gedragstoestand van Cliënt en van de ten behoeve van Cliënt verrichte Diensten. Per afspraak zal Relatiehuis Rijnmond aantekeningen maken in het dossier.
 2. Relatiehuis Rijnmond verstrekt aan Cliënt desgevraagd inzage in en afschrift van het dossier, tenzij verstrekking van informatie of gegevens opgenomen in het dossier ernstige inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer en inzage derhalve redelijkerwijze niet van Relatiehuis Rijnmond kan worden verlangd.
 3. Op verzoek van Cliënt kunnen de in het dossier opgenomen gegevens en bescheiden worden vernietigd, behoudens indien bewaring van betreffende informatie of gegevens van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de betreffende Cliënt, alsmede indien Relatiehuis Rijnmond gehouden is tot bewaring op grond van een wettelijke plicht.

Artikel 9 – Verplichtingen Cliënt

 1. Voordat een Behandelplan kan worden opgesteld, is Cliënt is verplicht de gegevens die nodig zijn voor het opstellen van het Behandelplan volledig en naar waarheid in te vullen. Cliënt zal naar beste weten Relatiehuis Rijnmond voorzien van alle inlichtingen en de medewerking die Relatiehuis Rijnmond voor het uitvoeren van de Overeenkomst redelijkerwijze behoeft. Cliënt is verplicht om Relatiehuis Rijnmond de door haar verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Relatiehuis Rijnmond niet in staat is een adequaat Behandelplan op te stellen en daardoor niet de juiste Zorg kan verlenen ten behoeve van Cliënt.
 2. Relatiehuis Rijnmond is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren, noch is Relatiehuis Rijnmond verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Relatiehuis Rijnmond voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 3. Relatiehuis Rijnmond kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de (Behandelings)overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie voor zover deze redelijkerwijze nodig is om een doeltreffende uitvoering van de Overeenkomst te kunnen bewerkstelligen. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Cliënt dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Relatiehuis Rijnmond.

Artikel 10 – Begeleiding

 1. In het kader van de uitvoering van de Behandelingsovereenkomst biedt Relatiehuis Rijnmond diverse Diensten aan die gericht zijn op de ontwikkeling van de Cliënt alsmede het stabiliseren van een situatie waarin de Cliënt zich bevindt.
 2. Hulpverlening wordt verleend op basis van een Behandelplan en daarop te behalen doelen voor de Cliënt. Van het overeengekomen Behandelplan kan in beginsel niet afgeweken worden, tenzij dit in het belang van de Cliënt is.
 3. De Diensten kunnen plaatsvinden op de locatie van Relatiehuis Rijnmond alsmede op locatie van Relatiehuis Rijnmond.
 4. Cliënt is verplicht haar volledige medewerking te verlenen aan de uitvoering van het Behandelplan. Cliënt dient Relatiehuis Rijnmond in staat te stellen het Behandelplan uit te voeren en zorgt ervoor dat zij geen belemmering veroorzaakt ten aanzien van de veiligheid van Relatiehuis Rijnmond in de breedste zin van het woord, alsmede de arbeidsomstandigheden.
 5. Relatiehuis Rijnmond kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Relatiehuis Rijnmond de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Cliënt beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 6. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de verleende Zorg en adviezen van Relatiehuis Rijnmond kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Cliënt en met name de (actieve) medewerking van Cliënt.
 7. Wanneer de Dienst plaatsvindt op een vooraf afgesproken moment, zorgt Relatiehuis Rijnmond ervoor dat het voor Cliënt duidelijk is wanneer en op welk tijdstip de betreffende Dienst zal plaatsvinden.
 8. Relatiehuis Rijnmond houdt bij het plannen van Dienst en hiermee gemoeide afspraken zoveel mogelijk rekening met wensen, voorkeuren en beperkingen van Cliënt, tenzij dit redelijkerwijs niet van Relatiehuis Rijnmond gevergd kan worden.
 9. Indien Cliënt of Relatiehuis Rijnmond een gemaakte afspraak met betrekking tot een Dienst niet kan nakomen, dient deze afspraak uiterlijk 24 uur van tevoren te worden geannuleerd, tenzij sprake is van een gegronde reden. Indien dit niet het geval is wordt er 50% van de vergoeding in rekening gebracht.
 10. Cliënt wordt geïnformeerd indien er sprake is van een wijziging in de gemaakte afspraken met betrekking tot een Dienst (bijvoorbeeld van datum, tijd, locatie).

Artikel 11 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen

Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Cliënt of naar professioneel inzicht van Relatiehuis Rijnmond nadere zorg nodig is om tot het gewenste resultaat ten behoeve van Cliënt te komen, is Cliënt verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief, behoudens het geval dat de zorgverzekering van Cliënt de kosten vergoed. Relatiehuis Rijnmond is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan slechts aanvangen met eventuele wijzigingen indien dit is goedgekeurd door de betreffende instantie, en de wijzigingen zijn opgenomen in het Behandelplan. 

Artikel 12 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. Relatiehuis Rijnmond voert haar dienstverlening uit conform het (wettelijk) vastgestelde tarief. De kosten van de Diensten worden achteraf berekend aan de hand van de door Relatiehuis Rijnmond opgestelde registratie (nacalculatie) en worden in rekening gebracht bij Cliënt. Indien en voor zover mocht blijken dat één of meerdere betalingen niet vergoed worden door de zorgverzekering, is Cliënt verplicht om de vergoeding zelf te betalen. Het kan voorkomen dat Cliënt een eigen bijdrage of eigen risico dient te betalen.
 3. De kosten van derden, die na goedkeuring van Cliënt door Relatiehuis Rijnmond worden ingezet, worden op de factuur doorberekend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 4. Indien de kosten niet worden gedekt door de zorgverzekeraar kunnen partijen overeenkomen dat Cliënt een voorschot dient te betalen, welke Cliënt dient te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 5. Cliënt kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 6. Relatiehuis Rijnmond is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven van de zorg.
 7. Behoudens het geval de kosten worden gedekt door de zorgverzekering van Cliënt of door de gemeente, dient Cliënt de door Relatiehuis Rijnmond gefactureerde kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van 14 dagen te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Relatiehuis Rijnmond.

Artikel 13 – Incassobeleid

 1. Wanneer Cliënt niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, zal Cliënt eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Cliënt binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat Cliënt in verzuim is, zal Relatiehuis Rijnmond zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Relatiehuis Rijnmond meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Cliënt.

Artikel 14 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Relatiehuis Rijnmond gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Cliënt en zal deze slechts conform de geldende wet- en regelgeving gebruiken. Indien daartoe gevraagd, zal Relatiehuis Rijnmond de betrokkene hierover informeren.
 2. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een Dienst van Relatiehuis Rijnmond verwerkt worden. Cliënt staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Cliënt Relatiehuis Rijnmond tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.
 3. Indien Relatiehuis Rijnmond op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal Relatiehuis Rijnmond zich inzetten om te waarborgen dat de beveiliging hiervan voldoet aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.
 4. Relatiehuis Rijnmond is verplicht gegevens van de Cliënt bij te houden in het elektronisch patiëntendossier zoals nader bepaald in artikel 8 van deze algemene voorwaarden en zal daarin de voortgang van het Behandelplan opnemen. Dit dossier kan ingezien worden door de personen en/of instanties die betrokken zijn bij de uitvoering van het Behandelplan en door de betrokkene zelf. Het verwerken van persoonsgegevens in het patiëntendossier is aan strikte regels gebonden.

Artikel 15 – Opschorting en ontbinding

 1. Relatiehuis Rijnmond is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten indien sprake is van een intrekking, beëindiging of wijziging van het Indicatiebesluit en hierdoor van Relatiehuis Rijnmond niet langer gevergd kan worden de Zorg aan Cliënt te verlenen, behoudens de opschorting kennelijk leidt of zal leiden tot ernstig nadeel voor Cliënt. De opschorting zal terstond aan Cliënt schriftelijk worden bevestigd. Relatiehuis Rijnmond zal tevens meewerken aan het vinden van een passende oplossing voor zover dit redelijkerwijze in het kader van een goed zorgverlener van haar gevergd kan worden.
 2. Relatiehuis Rijnmond is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.

Artikel 16 – Overmacht

 1. Relatiehuis Rijnmond is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Relatiehuis Rijnmond wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Relatiehuis Rijnmond, (ii) gebrekkigheid van programmatuur of andere zaken, (iii) overheidsmaatregelen, (iv) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (v) ziekte van (werknemers van) Relatiehuis Rijnmond (vi) overige situaties die naar het oordeel van Relatiehuis Rijnmond buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. In geval van overmacht heeft Cliënt het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Cliënt worden betaald. Relatiehuis Rijnmond is niet verplicht om Cliënt te vergoeden voor eventuele schade die door Cliënt wordt geleden ten gevolge van de overmachtssituatie.

Artikel 17 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Cliënt is vanaf de leeftijd van 16 jaar zelf aansprakelijk voor de uit de Behandelingsovereenkomst voortvloeiende verplichtingen, onverminderd de verplichting van diens ouder(s)en/of wettelijk vertegenwoordiger(s) tot voorziening in de kosten van verzorging en opvoeding.
 2. Indien en voor zover een derde, zoals een bewindvoerder of andere wettelijke vertegenwoordiger van Cliënt de Behandelingsovereenkomst mede ondertekend, is deze derde mede verantwoordelijk voor het nakomen van de uit de (Behandelings)overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.
 3. De aansprakelijkheid van Relatiehuis Rijnmond in het kader van de Overeenkomst in de zin van artikel 7:446 e.v. B.W. is niet beperkt, overeenkomstig art. 7:463 BW. Relatiehuis Rijnmond is aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van haar handelen of nalaten op grond van de Overeenkomst. Indien en voor zover ter uitvoering van een Overeenkomst verrichtingen plaatsvinden in een ziekenhuis dat geen partij is bij de Overeenkomst, is het ziekenhuis voor een tekortkoming mede aansprakelijk, als ware het zelf bij de Overeenkomst partij.

Artikel 18 – Geheimhouding

 1. Relatiehuis Rijnmond is verplicht strikte geheimhouding te bewaren en dient ervoor te zorgen dat aan anderen dan de Cliënt (en/of diens ouder(s) of wettelijke verzorger(s)) geen inlichtingen over de Cliënt dan wel inzage in of afschrift van de bescheiden wordt verstrekt, tenzij de Cliënt uitdrukkelijk daarvoor toestemming heeft verleend. Indien verstrekking plaatsvindt, geschiedt deze slechts voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad. De verstrekking van betreffende informatie kan geschieden zonder inachtneming van de beperkingen, bedoeld in de voorgaande volzinnen, indien het bij of krachtens de wet bepaalde daartoe verplicht.
 2. Onder anderen dan de Cliënt wordt niet verstaan degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst en degene die optreedt als vervanger van de hulpverlener, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de door hun in dat kader te verrichten werkzaamheden. Slechts op grond van art. 7:458 BW en conform het gestelde in dit artikel kan afgeweken worden van de geheimhouding. 

Artikel 19 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Relatiehuis Rijnmond waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Relatiehuis Rijnmond en worden niet overgedragen aan Cliënt tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat één of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Relatiehuis Rijnmond worden overgedragen aan Cliënt is Relatiehuis Rijnmond gerechtigd hiervoor een aparte Overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van Cliënt. Een dergelijke vergoeding dient door Cliënt te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt.
 3. Het is Cliënt verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Relatiehuis Rijnmond rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Relatiehuis Rijnmond. Indien Cliënt wijzigingen wenst aan te brengen in door Relatiehuis Rijnmond opgeleverde zaken, dient Relatiehuis Rijnmond expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Het is Cliënt verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van

Relatiehuis Rijnmond rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de Overeenkomst.

 1. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.
 2. Elke inbreuk van Cliënt op de IE-rechten (en auteursrechten) van Relatiehuis Rijnmond, wordt bestraft met een eenmalige boete ter hoogte van € 10.000,- euro en een boete van € 500,- euro voor elke dag dat de inbreuk voortduurt. Dit boetebeding laat onverlet de mogelijkheid van Relatiehuis Rijnmond om schade te vorderen.

Artikel 20 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Cliënt geeft Relatiehuis Rijnmond, al dan niet op verzoek van Relatiehuis Rijnmond, naar beste weten de inlichtingen en de medewerking die Relatiehuis Rijnmond redelijkerwijs behoeft om de Zorg conform het Behandelplan te kunnen verlenen, waaronder begrepen informatie over een eventuele wilsverklaring of crisiskaart. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van tussentijdse wijzigingen in de persoonlijke situatie van Cliënt die kunnen leiden tot een verandering in het ten behoeve van Cliënt opgestelde Behandelplan en zal deze gegevens zo spoedig mogelijk kenbaar maken.
 2. Cliënt vrijwaart Relatiehuis Rijnmond van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, tenzij de gevolgen redelijkerwijze niet voor rekening van Cliënt dienen te komen.
 3. Indien Cliënt elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Relatiehuis Rijnmond verstrekt, dienen deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 21 – Klachten

 1. In het kader van de verplichtingen uit de Wkkgz heeft Relatiehuis Rijnmond de nodige maatregelen genomen om een effectieve en laagdrempelige klachtenprocedure te realiseren.
 2. Indien Cliënt niet tevreden is over de service van Relatiehuis Rijnmond of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, dient Cliënt deze klachten zo spoedig mogelijk schriftelijk of mondeling te melden bij diens contactpersoon en/of een andere bevoegde medewerker van Relatiehuis Rijnmond. De betreffende contactpersoon c.q. medewerker zal de klacht in behandeling nemen en indien mogelijk en noodzakelijk direct maatregelen treffen.
 3. Voorts zal Relatiehuis Rijnmond de nodige interne maatregelen treffen en in overleg met Cliënt proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen. Op diens verzoek van advies dienen met betrekking tot de indiening van een klacht en bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen.
 4. Indien de betreffende medewerker van Relatiehuis Rijnmond en/of contactpersoon van Cliënt en Cliënt om wat voor reden dan ook niet gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen, wordt aangesloten bij de klachtenprocedure van de onafhankelijke klachtencommissie van de beroepsvereniging waar Relatiehuis Rijnmond bij aangesloten is zijnde Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkenden. Klachtenportaal Zorg zal de klacht vervolgens afhandelen conform hetgeen bepaald in de Wkkgz.
 5. Relatiehuis Rijnmond zal Cliënt op diens verzoek van advies voorzien met betrekking tot de indiening van een klacht bij het Landelijke Vereniging voor Psychosociaal Werkende en bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klacht te komen.

Artikel 22 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Relatiehuis Rijnmond en Cliënt is Nederlands recht van toepassing.
 2. Relatiehuis Rijnmond heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Cliënt hiervan op de hoogte stellen.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Relatiehuis Rijnmond. en Cliënt, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Rotterdam (locatie Rotterdam) tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.
 4. Cliënt kan in het kader van hetgeen omschreven in de Zorgverzekeringswet naast de andere bestaande mogelijkheden een geschil voorleggen aan een geschilleninstantie conform de Wkkgz indien de behandeling van de klacht in onvoldoende mate de ontevredenheid van de Cliënt of instelling wegneemt, indien de klachtenregeling niet voldoende is nageleefd of in redelijkheid niet kan worden verlangd dat de Cliënt onder de gegeven omstandigheden zijn klacht over een gedraging van de betreffende medewerker bij Relatiehuis Rijnmond zelf indient. Cliënt kan zich in dit geval wenden tot de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. Deze geschillencommissie is onafhankelijk van alle partijen en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over uw klacht en/of geschil is bindend voor zowel Relatiehuis Rijnmond als voor Cliënt.